طراحی سایت
Enter Title

اعضای کمیته امتحانات دانشکده بهداشت در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

 

 

 نام و نام خانوادگی سمت 
 آقای دکتر محمدصادق عابدزاده زواره  مسئول کمیته امتحانات
 آقای دکتر حشمت اله نورمرادی  عضو کمیته امتحانات
 آقای دکتر علی اشرف عیوضی  عضو کمیته امتحانات
 آقای مهندس مقداد کاظمی  عضو کمیته امتحانات
 خانم فریبا نظرپور  دبیر کمیته امتحانات
جستجو