طراحی سایت

اعضای کمیته امتحانات دانشکده بهداشت در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

 

 نام و نام خانوادگی سمت 
 آقای دکتر محمدصادق عابدزاده زواره  مسئول کمیته امتحانات
 آقای دکتر حشمت اله نورمرادی  عضو کمیته امتحانات
 آقای دکتر علی اشرف عیوضی  عضو کمیته امتحانات
 آقای مهندس مقداد کاظمی  عضو کمیته امتحانات
 خانم فریبا نظرپور  دبیر کمیته امتحانات
جستجو