طراحی سایت
لیست اساتید مشاور

اسامی اساتید مشاور گروه بهداشت عمومی در نیمسال اول 96-97 به همراه دانشجویان تحت مشاوره

نام و نام خانوادگی

دانشجویان تحت مشاوره اساتید

دکتر محسن جلیلیان

کارشناسی پیوسته ترم 1 بهداشت عمومی

دکتر محمد صادق عابدزاده  کارشناسی پیوسته ترم 6 بهداشت عمومی

دکتر محمد بازیار

کارشناسی ناپیوسته ترم 2 بهداشت عمومی

دکتر جمیل صادقی فر

کارشناسی پیوسته ترم 7 بهداشت عمومی

دکتر علی اشرف عیوضی کارشناسی پیوسته ترم 3 بهداشت عمومی
دکتر علی اشرف عیوضی کارشناسی پیوسته ترم 1 بیولوژی 
دکتر محسن جلیلیان  کارشناسی ارشد ترم 3 آموزش بهداشت
دکتر امین میرزایی کارشناسی ناپیوسته ترم 4 بهداشت عمومی 
مهندس اسدالله جلالی کارشناسی پیوسته ترم 3 بیولوژی 

 

اسامی اساتید مشاور گروه بهداشت حرفه ای در نیمسال اول 96-97 به همراه دانشجویان تحت مشاوره

نام و نام خانوادگی

دانشجویان تحت مشاوره اساتید

خانم فریبا نظرپور کارشناسی ناپیوسته ترم 4 بهداشت حرفه ای
مهندس مقداد کاظمی  کارشناسی پیوسته ترم 3 بهداشت حرفه ای 
مهندس مریم جمشیدزاد کارشناسی پیوسته ترم 7 بهداشت حرفه ای 
مهندس مقداد کاظمی کارشناسی ناپیوسته ترم 2 بهداشت حرفه ای 
مهندس نعمت الله کرد  کارشناسی پیوسته ترم 5 بهداشت حرفه ای 
 مهندس نعمت الله کرد کارشناسی پیوسته ترم 1 بهداشت حرفه ای 

 

 

اسامی اساتید مشاور گروه بهداشت محیط در نیمسال اول 96-97 به همراه دانشجویان تحت مشاوره


نام و نام خانوادگی 

دانشجویان تحت مشاوره اساتید 

دکتر علی عمارلویی 

کارشناسی پیوسته ترم 1 بهداشت محیط 

دکتر علی عمارلویی 

کارشناسی پیوسته ترم 2 بهداشت محیط 

دکتر حشمت الله نور مرادی

کارشناسی پیوسته ترم 5 بهداشت محیط

دکتر حشمت الله نور مرادی  کارشناسی ناپیوسته ترم 3 بهداشت محیط 
دکتر سجاد مظلومی  کارشناسی پیوسته ترم 3 بهداشت محیط 
آقای مهندس علی کرمی کارشناسی پیوسته ترم 7 بهداشت محیط 

 

 

 

جستجو