طراحی سایت
مسئول استاد مشاور دانشکده


 

نام و نام خانوادگی : نعمت اله کرد

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تحصيلي :بهداشت حرفه ای

ایمیل: kurd_n@medilam.ac.ir

 تلفن : 08432223071
نمابر : 08432223071

 

 

جستجو