X

کمیته برنامه ریزی استراتژیک

معاونتها امور عمومی کمیته برنامه ریزی استراتژیک
شرح وظایف کمیته تدوین برنامه ریزی استراتژیک دانشکده

-تعیین و شناسایی وظایف سازمان
-روشن نمودن چشم انداز ، ماموریت ف اهداف و ارزشهای سازمانی
-ارزیابی محیط داخلی ، قدرت ها و ضعف ها
-ارزیابی خارجی ، فرصت ها و تهدیدها
-شناسایی و اولویت بندی مسائل استراتژیک
-تعیین شاخص های مناسب و عملی برای ارزشیابی برنامه ها