طراحی سایت
Enter Title
نام و نام خانوادگی   سمت رشته تحصیلی 
 دکتر کوروش سایه میری  مدیر پژوهش  آمار زیستی
 دکتر علی اشرف عیوضی  مدیر گروه بهداشت عموممی  حشره شناسی پزشکی
 دکتر حشمت اله نورمرادی  مدیر گروه بهداشت محیط  مهندسی بهداشت محیط
 دکتر زینب غضنفری  مدیر گروه آموزش بهداشت  آموزش بهداشت
 دکتر علی عمارلویی  رئیس دانشکده بهداشت  مهندسی بهداشت محیط
 دکتر محمدصادق عابدزاده  معاون آموزشی دانشکده  آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 مهندس مقداد کاظمی  مدیر گروه بهداشت حرفه ای  بهداشت حرفه ای
 آقای رضا مومنی  دبیر جلسه  علوم اجتماعی
جستجو