X

معرفی دانشکده

  

                                                                                                  

                                                                                           معرفی دانشکده بهداشت                                                                                                                

دانشکده بهداشت در سال 1372 تحت عنوان آموزشکده بهداشت با دو رشته کاردانی بهداشت محیط و بهداشت عمومی (گرایش های بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری ها) تاسیس شد و در سال 1381 در مقطع کاردانی بهداشت حرفه ای نیز دانشجو پذیرفت. این آموزشکده در سال 1387 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای به دانشکده ارتقاء یافت. همچنین در سال 1389 در مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای و در سال 1390 در مقطع کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی و در سال 1391 در مقطع کارشناسی ناپیوسته حشره شناسی پزشکی و بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها دانشجو پذیرفت. این دانشکده در سال های 1390 و 1392 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته های اپیدمیولوژی و آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت نمود. در سال  1394و 1395 در این دانشکده نخستین گروه دانشجویان کارشناسی پیوسته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها و کارشناسی ارشد آمار زیستی پذیرش شدند. در سال 1398 نیز دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط در این دانشکده پذیرفته شدند.

این دانشکده در حال حاضر دارای 10 آزمایشگاه و کارگاه شامل آزمایشگاه های رسانه، بهداشت حرفه ای، حشره شناسی، میکروبیولوژی محیط، شیمی محیط و کارگاه های هیدرولیک، نقشه کشی، نقشه برداری، لوله کشی و موتور تلمبه است.