حداقل

 

 

 

نام و نام خانوادگی                                              

رشته تحصیلی سمت
دکتر علی عمارلویی بهداشت محیط رئیس دانشکده
دکتر محمد صادق عابدزاده آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت معاون آموزشی دانشکده
دکتر کوروش سایه میری آمار زیستی
مدیر پژوهش
دکتر حشمت اله نورمرادی
بهداشت محیط
مدیر گروه بهداشت محیط
دکتر زینب غضنفری
آموزش بهداشت
مدیر گروه آموزش بهداشت
دکتر علی اشرف عیوضی حشره شناسی پزشکی
مدیر گروه بهداشت عمومی
دکتر امین میرزایی
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
مهندس مقداد کاظمی
بهداشت حرفه ای مدیر گروه بهداشت حرفه ای
آقای اسکندر غلامی پریزاد
حشره شناسی پزشکی
 مدیر مرکز تحقیقات آسیبهای روانی و اجتماعی
 آقای رضا مومنی
 علوم اجتماعی
 دبیر جلسه

 

جستجو