کارشناس آموزش

 

نام ونام خانوادگی : فریبا نظرپور
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : پرستاری
پست سازمانی : کارشناس خدمات آموزشی

تلفن تماس : 08432223071
ایمیل:  
nazarpourfariba@gmail.com
ساعات ملاقات با دانشجو : از شنبه لغایت چهارشنبه ساعت 8 صبح لغایت 14 عصر
ساعات ملاقات با اساتید :
در ساعات اداری هفته در صورت لزوم

​​​​​
شرح وظایف ( کلیک کنید )

Text/HTML حداقل

نام ونام خانوادگی : فریبا مختاری

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی : حشره شناسی

تلفن تماس : 08432223071
ایمیلentomologistf@yahoo.com

ساعات ملاقات با دانشجو : از شنبه لغایت چهارشنبه ساعت 8 صبح لغایت 14 عصر
ساعات ملاقات با اساتید : در ساعات اداری هفته در صورت لزوم

شرح وظایف ( کلیک کنید )

جستجو