لیست اساتید مشاور حداقل

اسامی اساتید مشاور بهداشت محیط  در نیمسال اول96-95به همراه دانشجویان تحت مشاوره

نام و نام خانوادگی

دانشجویان تحت مشاوره اساتید

دکتر علی عمارلویی

کارشناسی ناپیوسته ترم 4 مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته ترم 7 مهندسی بهداشت محیط

دکتر حشمت الله نورمرادی

کارشناسی ناپیوسته ترم 2 مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته ترم 3 مهندسی بهداشت محیط

مهندس کرمی

کارشناسی پیوسته ترم 5 مهندسی بهداشت محیط

 

اسامی اساتید مشاور بهداشت عمومی در نیمسال اول 96-95 به همراه دانشجویان تحت مشاوره

نام و نام خانوادگی

دانشجویان تحت مشاوره اساتید

دکتر محسن جلیلیان

کارشناسی ارشد ترم 1 آموزش بهداشت

دکتر محمد صادق عابدزاده  کارشناسی پیوسته ترم 3 بهداشت عمومی 

آقای اسکندر غلامی پریزاد

کارشناسی پیوسته ترم 8 بهداشت عمومی

دکتر علی اشرف عیوضی

کارشناسی پیوسته ترم 1 بهداشت عمومی

دکتر زینب غضنفری

کارشناسی ناپیوسته ترم 3 بهداشت عمومی

دکتر جمیل صادقی فر

کارشناسی پیوسته ترم 5 بهداشت عمومی

آقای اسدالله جلالی گلوسنگ

کارشناسی ناپیوسته ترم 3 حشره شناسی پزشکی

خانم گوهر ناصری

کارشناسی پیوسته ترم 7 بهداشت عمومی

 

اسامی اساتید مشاور بهداشت حرفه ای در نیمسال اول96-95 به همراه دانشجویان تحت مشاوره

نام و نام خانوادگی

دانشجویان تحت مشاوره اساتید

مهندس مقداد کاظمی  کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای  

مهندس نعمت اله کرد

کارشناسی پیوسته ترم 3 مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی پیوسته ترم 7 مهندسی بهداشت حرفه ای

مهندس مریم جمشیدزاد

کارشناسی پیوسته ترم 5 مهندسی بهداشت حرفه ای

خانم فریبا نظرپور

کارشناسی ناپیوسته ترم 2 مهندسی بهداشت حرفه ای

 

 

اسامی اساتید مشاور اپیدمیولوژی و آمار زیستی در نیمسال اول96-95 به همراه دانشجویان تحت مشاوره

نام و نام خانوادگی

دانشجویان تحت مشاوره اساتید

دکتر علی دل پیشه

کارشناسی ارشد ترم 5 اپیدمیولوژی

دکتر خیرالله اسدالهی

کارشناسی ارشد ترم 3 اپیدمیولوژی

دکتر علی خورشیدی

کارشناسی ارشد ترم 1 اپیدمیولوژی

دکتر کوروش سایه میری

کارشناسی ارشد ترم 1 آمار زیستی

 

 

 

 

جستجو