معرفی مرکز: مهندسی بهداشت حرفه ای

اهداف:

بهداشت حرفه اي چيست ؟

بهداشت حرفه اي علمي است که با مسائل بهداشت محيط کار و سلامت افرادي که به کار گمارده مي شوند سرو کار دارد.

اهداف بهداشت حرفه‌اي

اهداف بهداشت حرفه‌اي بر طبق نظر کميته مشترک بهداشت جهاني (WHO) و سازمان بين المللي کار (ILO) عبارتند از:

الف – تامين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جسماني ، رواني و اجتماعي کارکنان در هر شغلي که هستند

ب – پيشگيري از بيماريها و حوادث ناشي از کار

ج – انتخاب کارگر يا کارمند براي محيط و شغلي که از نظر جسماني و رواني توانايي انجام آن را دارد و يا به طور اختصاصي تطبيق کار با انسان و يا در صورت عدم امکان تطبيق انسان با کار

 

                 

 

اصول بهداشت حرفه اي

 

شناسايي، ارزشيابي و كنترل جزء اصول كلي بهداشت حرفه اي به منظور دستيابي به اهداف آن قلمداد مي شود. البته در اين سال ها جزء چهارمي را تحت عنوان «پيش بيني» به اين اصول افزوده اند كه مقدم بر سه جزء پيشين بعنوان اصول بهداشت حرفه اي شناخته مي شود.

 

الف:شناسايي

 

همانگونه كه مي توان پيش بيني كرد، هيچگونه عامل تهديد كننده و مخاطره آميزي را براي سلامت نمي توان تحت كنترل در آورد مگر آنكه پيش از هر چيزي به شناخت آن مبادرت شده باشد. بنابراين اولين اولين گام در عمليات اجرايي بهداشت حرفه اي شناسايي است. با توجه به آموزش و مسئوليت هاي يك متخصص بهداشت حرفه اي، كار شناسايي مخاطرات بهداشتي محيط كار به عهده وي مي باشد.

 

كار شناسايي معمولا از طريق يك بازديد مقدماتي و پي بردن به خصوصيات كلي شرايط محيط كار انجام مي پذيرد. براي اين منظور مي توان از شيوه ها و راهكارهاي مختلفي كه عمدتا در دسترس و ساده هستند، استفاده كرد. براي مثال مي توان از اطلاعات موجود در سوابق و پرونده ها استفاده كردو يا با بازديد از محيط ها و فرآيندها به عملياتي كه در هر مرحله انجام مي پذيرد پي برد. درك عملياتي كه در حال انجام است، شناسايي منابع احتمالي خطر را آسان خواهد ساخت. همچنين هر زمان كه فرآيندي تغيير يافته و يا اصلاح گردد، متخصص بهداشت حرفه اي بايد در جستجوي شناسايي مخاطرات بالقوه بهداشتي ناشي از تغيير ياد شده باشد.

 

تهيه فهرستي از مواد شيميايي در محيط كار از ديگر شيوه هاي ساده شناسايي مخاطرات بهداشتي است. براي اين منظور بايد ليستي كليه مواد اوليه، بينابيني و محصولات نهايي تهيه كرد.

 

مطالعه پرونده پزشكي كارگران نيز مي تواند در صورت مشاهده علائم خاصي در آنها، بازگوكننده انواع مخاطرات موجود در محيط كار باشد. و بالاخره اينكه، عموما كسي بهتر از اپراتور هر دستگاه و فرآيند نسبت به مخاطرات آن فرآيند و دستگاه آگاه نيست. بنابراين، با آموزش كارگران شاغل و كسب آگاهي از آنها مي توان به مخاطرات موجود پي برد.

 

با انجام اين مرحله، خصوصيات كلي كار و محيط كار شناسايي شده و بدنبال آن مي توان با در نظر گرفتن عواملي مانند شدت خطر، تعداد افراد در معرض و نوع كار، مخاطرات مختلف را بر حسب اهميت آنها اولويت بندي كرده و مقدمات مرحله اجرايي دوم را فراهم كرد.

 

ب-ارزشيابي

 

پس از شناسايي، نوبت به ارزشيابي دقيق مخاطرات ناشي از مواجه كارگران با عوامل زيان آور مي رسد. پس از تكميل ارزشيابي، متخصص بهداشت حرفه اي قادر به برآورد يا تعيين ميزان خطري است كه در نتيجه آن عامل در محيط كار شكل مي گيرد.

 

متخصص بهداشت حرفه اي بايد طي فرآيند ارزشيابي حداقل به سوالات زير پاسخ دهد:

 

خطر داراي چه ماهيتي است؟

 

آيا از نوع انرژي است مثلا نور، ارتعاش، سروصدا،دما و غيره يا اينكه بصورت موادي است كه در نتيجه تماس مخاطره آميز خواهند بود مانند تركيبات شيميايي، آلاينده هاي هوا( نظير گرد و غبار، دود، مه، ميست،...) يا عوامل ميكروبي و نظاير آن.

شدت مواجهه چقدر است؟

تعيين اين موضوع، جديت خطر را روشن خواهد ساخت. متخصص بهداشت حرفه اي بايد ميزان مواجهه يا ميزان احتمال آن را از طريق اندازه گيري تعيين نمايد. آيا ميزان آن بيش از مقادير مجازي است كه از سوي سازمان هاي ذيصلاح تعيين شده يا خير.

پاسخ اين سوال از طريق مقايسه مقادير اندازه گيري شده با ميزان مجاز توصيه شده از سوي مقامات ذيصلاح( مانند مقادير آستانه مجاز شغلي تعيين شده توسط معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي) انجام مي پذيرد. اطلاعات بيشتر در اين خصوص در مبحث عوامل شيميايي زيان آور ارائه شده است. لازم به توضيح است كه اندازه گيري با اهداف گوناگوني مانند تعيين ميزان و شدت خطر، تعيين افراد در معرض، محل هاي آلوده و بالاخره تعيين كارايي اقدامات كنترلي بكار رفته و يا موجود در محيط ممكن است انجام پذيرد.

طول مدت مواجهه چقدر است؟

مدت زماني كه نيروي كار با يك عامل زيان آور در تماس است، يكي از فاكتورهاي بي نهايت مهم و تعيين كننده در ميزان مخاطرات محسوب مي شود. مدت زمان مواجهه به همراه مقدار عامل زيان آور، شدت مواجهه نيروي كار با عامل مذبور را تعيين خواهد كرد و بدين ترتيب متخصص بهداشت حرفه اي از طريق مقايسه آن با مقادير مجاز، مخاطره آميز بودن مواجهه را تعيين مي نمايد.

 

راه ورود يا مواجهه با عامل زيان آور چيست؟

بطور كلي سه راه اصلي براي ورود مواد به بدن وجود دارد:

 

·        استنشاق(كه عمده ترين راه ورود مواد شيميايي به بدن را در محيط هاي كار به خود اختصاص مي دهد).

 

·        پوست

 

·        دستگاه گوارش(حائز كمترين اهميت از جنبه مواجهه شغلي در خصوص ورود مواد به بدن محسوب مي شود).

 

حساسيت هاي فردي افراد در معرض چيست؟

 

بطور كلي واكنش افراد در برابر موادي كه با آنها مواجه مي شوند يكسان نيست. مثلا برخي از افراد در صورت مواجهه با مواد حساسيت زا از خود واكنش شديد بروز مي دهند حال آنكه ديگران هيچگونه واكنشي را از خود نشان نمي دهند.بنابراين به دنبال كسب پاسخ كافي در خصوص پنج سوال فوق كه عمدتا با استفاده از اندازه گيري توسط ابزارهاي سنجش انجام مي پذيرد، متخصص بهداشت حرفه اي قادر خواهد بود كه برنامه هاي مربوط به كنترل را متمركز نموده و از پرداختن به موضوعات غيرضروري و فاقد اولويت اجتناب نمايد.

 

اندازه گيري ها معمولا به دو صورت محيطي و بيولوژيك انجام مي شوند كه هر يك به نوبه خود به اشكال متفاوتي به مورد اجرا در مي آيند.

 

ج: كنترل

 

پس از مقايسه ميزان عامل زيان اور با استانداردهاي مربوطه و در نظر گرفتن برخي عوامل موثر(مانند شرايط كار، قابليت هاي جسمي و فيزيولوژيك نيروي كار و...) بسته به نتيجه اي كه از فرايند ارزشيابي بدست آمده است، متخصص بهداشت حرفه اي اقدامات كنترلي مناسب را انتخاب خواهد نمود. اين موضوع ممكن است از عم هرگونه اقدام كنترلي تا اصلاح كامل يك فرايند متفاوت باشد. به بياني ديگر، ارزشيابي ممكن است نشاندهنده آن باشد كه فرايند مورد مطالعه تحت شرايط كاري مورد بررسي فاقد هرگونه خطري براي سلامت نيروي كار است، بنابراين خطر بالقوه اي وجود نداشته و شايد اقدامات محدودي به منظور افزايش اطمينان از بي خطري فرايند انجام پذيرد. اما از سوي ديگر، ارزشيابي ممكن است گوياي خطري جدي باشد كه در اينصورت اقدام فوري را جهت حذف عامل مخاطره آميز طلب مي نمايد. براي چنين منظوري از اقدامات كلي كنترلي مانند جايگزيني، محصورسازي، جداسازي، تهويه، وسايل حفاظت فرديو غيره ميتوان استفاده كرد.

 

عوامل زيان آور محيط كار

 

انسانها به دليل انواع آلودگي هاي موجود در آب، خاك و هوا يا در نتيجه شرايط غير بهداشتي حاكم از نظر تغذيه، مسكن، آموزش و غيره در معرض عوامل و شرايط زيان آوري قرار دارندكه سلامت آنها را به خطر مي اندازد. نيروهاي كار بخشي از كل جمعيت هستند كه علاوه بر مخاطرات نامبرده، سلامت آنها به مقياس گسترده اي تحت تاثير شرايط موجود در محل كار آنها هم قرار دارد. بنابراين هدف در بهداشت حرفه اي تامين محيط شغلي سالم است بطوريكه سلامت كارگران را حفظ نموده و بر بازده كار بيافزايد.

 

عوامل زيان آور موجود در محيط كار به اشكال مختلفي طبقه بندي و مورد مطالعه قرار مي گيرند كه در يكي از متداولترين آنها اين عوامل در پنج گروه به شرح زير طبقه بندي شده اند:

 

عوامل فيزيكي زيان آور مانند صدا، گرما، سرما، ارتعاش، روشنايي، پرتوها، فشارو..

 

عوامل شيميايي زيان آور نظير انواع مواد شيميايي سمي و آفتكشها كه با برخي از بيماريها و مسموميتهاي ناشي از كار همراهند.

 

عوامل زيست شناختي شامل ويروسها، ريكتزياها، باكتريها، قارچها، انگلها

 

عوامل روانشناختي زيان آور شامل مخاطرات ناشي از ناتواني فرد در تطابق با محيط كار

 

عوامل مكانيكي زيان آور و ايمني كار مانند وضعيت نامناسب بدني در زمان كار با ابزارها و ماشين آلات ( موضوع علم ارگونومي) و يا وقوع حوادث و ايجاد جراحات ناشي از عدم رعايت نكات ايمني در كار با ابزارها و ماشين آلات( موضوع علم ايمني).

 

نمونه ديگري از طبقه بندي عوامل زيان آور بر حسب انواع اثرات متقابل انساني در محيط كار است. اساسا سه نوع اثر متقابل در محيط كار وجود دارد :

 

اثر متقابل انسان و عوامل محيطي ( عوامل بيماريزاي فيزيكي، شيميايي، زست شناختي)

 

اثر متقابل انسان و انسان

 

اثر متقابل انسان و ماشين

 

هر يك از عوامل و اثرات متقابل فوق قادرند در صورت خروج از شرايط قابل قبول و عدم تحمل فيزيولوژيكي انسان به عوارض و آسيبهايي منجر گردند.

استراتژي‌هاي بهداشت حرفه‌اي :

 

ايجاد مرکز بهداشت کار در واحدهاي کارگري بالاي 500 نفر

ايجاد خانه بهداشت کارگري در واحدهاي 499-50 نفر کارگر

ايجاد پست امداد کارگري در واحدهاي کارگري بين 49-20 نفر کارگر

ادغام بهداشت حرفه ‌اي در نظام شبکه (بهداشتي و درماني )

اجراي طرح ضربتي نظارت و پايش بر بهداشت محيط کار و کارگري کارگاههاي زير 20 نفر کارگر اجراي طرح صنوف ((پيگيري در رعايت موازين بهداشت حرفه‌اي از طريق رابطين بهداشتي))

آموزش خانوارها به رعايت موازين بهداشت حرفه‌اي به کمک رابطين بهداشتي

پيشگيري و کنترل عوامل زيان آور محيط کار

 

توسعه و تشديد طرح بقا (بهداشتي نمودن کارگاههاي قاليبافي)

طرح رعايت موازين بهداشت حرفه‌اي در پايانه‌هاي مسافربري

طرح رعايت موازين بهداشت حرفه‌اي در جايگاههاي پمپ بنزين‌ها

هماهنگي با ادارات ذيربط (دادگستري، جهاد، اداره کار و تامين اجتماعي، تعريزات، محيط زيست و ... )

 

اعضای مرکز:  

رییس مرکز: علی محمد عباسی

اعضای هیات علمی:  مرتبه علمی:  ایمیل:

 

 

دکتر علی محمد عباسی/استادیار/ am.abbasi@yahoo.com

Ali Mohammad Abbasi

عکس

مقالات خارجی:

 

دکتر حجت الله کاکایی/ استادیار/ hojatkakaei@gmail.com

Hojatollah Kakai

عکس

مقالات خارجی:

 

 

دکتر کیکاووس ازره/ دانشجوی دکترا/ azrah.1365@gmail.com

Kaikavus Azreh

   
     
     
 

عکس

مقالات خارجی:

 

 

دکتر شیوا سوری/ دانشجوی دکترا/ssoury93@gmail.com

Shiva Surrey

عکس

مقالات خارجی:

اعضای شورای پژوهشی:

دکتر علی محمد عباسی

دکتر حجت الله کاکایی

دکتر شیوا سوری

دکتر کیکاووس ازره

مهندس مروارید کرمخانی

مهندس صفورا کریمی

 

کارشناسان:

مروارید کرمخانی

پست سازماني : کارشناس بهداشت حرفه ای
ایمیل:  karamkhanim@yahoo.com

 

صفورا کریمی

کارشناس بهداشت حرفه ای: پست سازمانی

karimisafoura92@gmail.com: ایمیل

 

 

اولویت های پژوهشی:

1-اندازه گیری و ارزیابی صدا و ارتعاش در محیط های شغلی و تطابق آن با مقادیر حدود مواجهه شغلی

2-ارائه طرح های کنترلی و مداخله ای مناسب برای صدا و ارتعاش و بررسی کارایی آنها در محیط های شغلی

3-ارزیابی وضعیت آستانه شنوایی شاغلین و ارتباط آن با صدای محیط کار

4-ارزیابی و بررسی بیماری های ناشی از ارتعاشات در محیط کار و ارتباط آن با فاکتورهای شغلی

5-بررسی وضعیت تنش های حرارتی محیط های کاری (تنش های سرمایی و گرمایی) از طریق شاخص های تجربی و تحلیلی و تطابق آن با مقادیر حدود مواجهه شغلی

6-بررسی استرین های حرارتی شاغلین و ارتباط آنها با فاکتورهای حرارتی محیط و شاخص های تنش حرارتی

7-بررسی وضعیت آسایش حرارتی و شاخص های مربوطه در محیط های کاری

8-ارائه راهکارهای کنترلی و مداخله ای مناسب جهت کنترل تنش های حرارتی محیط های کاری و ارزیابی آزمایشگاهی و میدانی آنها

9-بررسی و اندازه گیری پرتوهای یونساز و مقادیر آنها در محیط هایی مانند قسمت رادیولوژی بیمارستان ها و تطابق آن با مقادیر حدود مواجهه شغلی

10-بررسی و اندازه گیری پرتوهای غیر یونساز و مقادیر آنها در محیط های شغلی و تطابق آن با مقادیر حدود مواجهه شغلی

11- اندازه گیری روشنایی در محیط های شغلی و تطابق آن با مقادیر حدود مواجهه و بررسی شاخص های کیفی و کمی روشنایی

12-ارائه راهکارهای کنترلی و طراحی روشنایی برای محیط های شغلی و ارزشیابی اقدامات انجام شده

13-بررسی ارتباط بین عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار همچون صدا و ارتعاش، روشنایی، پرتوها و تنش های حرارتی با بیماری های شغلی و عملکرد شاغلین

14- بررسی ارتباط بین عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار همچون صدا و ارتعاش، روشنایی، پرتوها و تنش های حرارتی با رفتارهای اجتماعی شاغلین و کیفیت زندگی، کیفیت خواب، استرس های شغلی و فرسودگی شغلی

15-اندازه گیری عوامل شیمیایی زیان آور محیط های شغلی از جمله گازها و بخارات و ذرات و بررسی وضعیت این محیط ها از دیدگاه مواجهه با عوامل شیمیایی و تطابق با مقادیر حدود مواجهه شغلی

16- ارزیابی وضعیت سیستم های تهویه در محیط های شغلی و بررسی کفایت این سیستم ها در کنترل عوامل شیمیایی محیط های کاری

17-طراحی و ارزشیابی سیستم های کنترل آلودگی هوا به صورت نرم افزاری، آزمایشگاهی و میدانی

18-اندازه گیری شاخص مواجهه بیولوژیکی عوامل زیان آور کاری برای گروه های خاص شاغلین و مقایسه آن با نتایج اندازه گیری این عوامل در محیط های کاری و به صورت محیطی

19-ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای در مشاغل مختلف و بررسی سطح خطر در آنها

20- بررسی تناسب انواع ماتریس های ارزیابی ریسک در کاربرد با روش های گوناگون شناسایی خطرات

21-بررسی و ارزیابی وضعیت ایمنی برق در محیط های شغلی و انجام مواردی مانند ارت سنجی و انجام مداخلات جهت بهبود شرایط و ارزشیابی اقدامات انجام شده

22-بررسی و ارزیابی وضعیت ایمنی ماشین آلات و دستگاه ها در محیط های شغلی و انجام مداخلات جهت بهبود شرایط و ارزشیابی اقدامات انجام شده

23-بررسی و ارزیابی وضعیت ایمنی حریق در محیط های شغلی و انجام مداخلات جهت بهبود شرایط و ارزشیابی اقدامات انجام شده

24-بررسی وضعیت شاخص های ایمنی در محیط های شغلی و تعیین نرخ حوادث و ارزیابی ساختار حوادث با مدل های علمی موجود

25-بررسی و ارزیابی ایستگاه های کاری و تناسب آنها از جنبه شاخص های ارگونومیک

26-طراحی ایستگاه های کاری مناسب و ارزشیابی کیفیت و کارایی آنها در تامین شرایط ارگونومیک مناسب

27-بررسی وضعیت شاخص های آنتروپومتریک در محیط های شغلی و ارزیابی تناسب محیط کار، ابزارها و وسایل حفاظت فردی از جنبه شاخص های آنتروپومتریک

28-بررسی وضعیت حمل بار در مشاغلی که وظیفه حمل بار در آنها وجود دارد و ارزشیابی شرایط بر مبنای استاندارد های موجود و ارائه راهکارهای کنترلی جهت بهبود شرایط

29-بررسی وضعیت ارگونومی سازمانها از جنبه ماکرو ارگونومی و ارگونومی مشارکتی و انجام مداخلات مناسب

30-بررسی و اندازه گیری شاخص های مربوط به فیزیولوژی کار و ورزش همچون ظرفیت فیزیکی انجام کار و بررسی متناسب بودن افراد با ظرفیت های کاری مختلف با نیازهای شغلی

31-بررسی وضعیت محیط های شغلی و شاغلین از جنبه شاخص های ارگونومی شناختی همچون ادراک، حافظه کاری، بارکاری ذهنی و هشیاری

32-بررسی و ارزیابی کیفیت و کارایی وسایل حفاظت فردی در محیط های شغلی و استفاده صحیح از آنها

33-بررسی فرهنگ ایمنی و جو ایمنی در بین کارکنان محیط های شغلی مختلف

34-بررسی عوامل روانی زیان آور محیط های کاری و ارتباط آنها با مشکلات شخصیتی و روانی و اجتماعی

35-بررسی وضعیت عوامل بیولوژیکی زیان آور محیط های کاری و ارتباط آنها با شاخص های مواجهه بیولوژیکی افراد

36-بررسی وضعیت ایمنی و سلامت شغلی مشاغلی که آمار حوادث و جراحات در آنها در کشور ایران بالاتر است مانند رانندگی و مشاغل ساختمانی

37-بررسی وضعیت کار با ابزارهای دستی در محیط های شغلی و تناسب ابزارها با خصوصیات فیزیکی و آنتروپومتریکی دستها

38-بررسی وضعیت سلامت شغلی و مشکلات کارگران نوبت کار و انجام مداخلات مناسب جهت جذف و کاهش مشکلات موجود

39-بررسی وضعیت اعمال و شرایط ناایمن در محیط های شغلی و نقش هریک در بروز حوادث

40-بررسی و ارزیابی عوامل زیان آور محیط های شغلی و ارتباط آنها با بهره وری افراد و سازمان

41-طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریت یکپارچه در صنایع

42-بررسی و ارزیابی مدل های مدیریت شرایط اضطراری و کارایی آنها در هنگام بروز شرایط بحرانی

 

تجهیزات:

معرفی آزمایشگاه ها: آزمایشگاه عوامل فیزیکی و شیمیایی بهداشت حرفه ای

 لیست تجهیزات آزمایشگاه:

ردیف

نام دستگاه براساس نام ثبت شده روی دستگاه

مدل

تاریخ راه اندازی

وضعیت: سالم و درحال کار/خراب در حال تعمیر

امکان پذیریش نمونه از خارج دانشگاه +/-

تعرفه مصوب:

دارد/ ندارد

تلفن مسئول مستقیم

1

ارت سنج دیجیتال

4105A

1395

سالم

+

ندارد

 

2

صدا سنج آنالیزور دار

CL-450

1387

سالم

+

ندارد

 

 

دزیمتر صدا همراه با کالیبراتور

CL-320و CL-360

1387

خراب

+

ندارد

 

3

صدا سنج ساده

1351

1383

سالم

+

ندارد

 

4

ارتعاش سنج

TMST2

1385

سالم

+

ندارد

 

5

سنجش میدان مغناطیسی

HI-3550

1385

سالم

+

ندارد

 

6

لوکس متر

1332

1383

سالم

+

ندارد

 

7

لوکس متر

EC1

1385

سالم

+

ندارد

 

8

اینسپکتور

-

1390

سالم

+

ندارد

 

9

یو وی سنج

EC1

1385

سالم

+

ندارد

 

10

دوچرخه ارگونومی

Titan FITNESS

1395

سالم

+

ندارد

 

11

دستگاه آنتروپومتری

-

-

سالم

+

ندارد

 

12

WBGT

LTD

1385

سالم

+

ندارد

 

13

ست کامل تونل باد

-

1389

سالم

+

ندارد

 

14

سنجش حجم و رطوبت هوا

AM301

1385

سالم

+

ندارد

 

15

رسانایی سنج

HI8733

1383

سالم

+

ندارد

 

16

سنجش PH,MV

PTR-79

1386

سالم

+

ندارد

 

17

آنمومتر حرارتی

VT50

1387

سالم

+

ندارد

 

18

رطوبت سنج چرخان

LTD

-

سالم

+

ندارد

 

19

دماسنج گوی سان

-

1385

سالم

+

ندارد

 

20

دماسنج کاتا

LTD

1385

سالم

+

ندارد

 

21

بطری ماریوتی

-

1387

سالم

+

ندارد

 

22

روتامتر

2- 2.5 L/min

1385

سالم

+

ندارد

 

23

روتامتر

2-3.4 L/min

1385

سالم

+

ندارد

 

24

مانومتر5

LTD

1387

خراب در حال تعمیر

+

ندارد

 

25

مانومتر504

LTD

1387

خراب در حال تعمیر

+

ندارد

 

26

بارومتر دیجیتالیDB2

39158

1385

سالم

+

ندارد

 

27

پمپ پیستونی

GV-100

1388

سالم

+

ندارد

 

28

کالیبراتور دیجیتال

DCL-ML

1385

سالم

+

ندارد

 

29

گازسنج چهار سنسور

PGM-2000

1385

سالم

+

ندارد

 

30

پمپ نمونه برداری بیولوژیک هوا

Quik Take 30

1390

سالم

+

ندارد

 

31

پمپ نمونه برداری با دبی بالا

LELANDLEGACY

1385

سالم

+

ندارد

 

32

پمپ نمونه برداری فردی

44-224TX

1385

سالم

+

ندارد

 

33

میکروسکوپ

بیولوژیکی

1385

سالم

+

ندارد

 

34

دستگاه تبخیر استون

240V/110V

1385

سالم

+

ندارد

 

35

اسپکتروفتومتر

6800 UV/Vis

1390

سالم

+

ندارد

 

36

اسپیرومتر

2120

1386

سالم

+

ندارد

 

37

ادیومتر

270

1384

سالم

+

ندارد

 

38

گاز متر تر

G1.6

1389

سالم

+

ندارد

 

39

گاز متر خشک

-

1389

سالم

+

ندارد

 

40

بن ماری

-

1384

سالم

+

ندارد

 

41

بطری ماریوتی

-

1387

سالم

+

ندارد

 

42

دسی کاتور

-

1387

سالم

+

ندارد

 

43

ترازوی سه اهرمی چینی

MB-2610

1383

سالم

+

ندارد

 

44

ترازی دیجیتال

VICON

1386

سالم

+

ندارد

 

45

انواع کلاه ایمنی

-

-

سالم

+

ندارد

 

46

انواع گوشی و Air plug

-

-

سالم

+

ندارد

 

47

شیلد صورت

-

-

سالم

+

ندارد

 

48

عینک حفاظتی

-

-

سالم

+

ندارد

 

49

کولیس

-

-

سالم

+

ندارد

 

50

لوله حباب صابون

-

-

سالم

+

ندارد

 

51

انواع فیلتر هولدر

-

-

سالم

+

ندارد

 

52

دستگاه سانتریفیوژ

-

-

سالم

+

ندارد

 

53

هیتر آزمایشگاهی IKA

-

-

سالم

+

ندارد

 

54

دوش و چشم شوی ایمنی

-

-

سالم

+

ندارد

 

55

انواع ماسک حفاظتی تنفسی

-

-

سالم

+

ندارد

 

56

طناب نجات

-

-

سالم

+

ندارد

 

57

انواع کارتریج

-

-

سالم

+

ندارد

 

58

انواع کفش و چکمه های ایمنی

-

-

سالم

+

ندارد

 

59

کپسول آتش نشانی

-

-

سالم

+

ندارد

 

60

کمربندهای حفاظتی

-

-

سالم

+

ندارد

 

 

 

جستجو