تجهیزات کارگاه

مسئول کارگاه

نام و نام خانوادگی:علی کرمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: محیط زیست - آب و فاضلاب

وضیعت استخدامی: رسمی

مرتبه علمی: کارشناس گروه

تلفن: 08432235733

نمابر: 08432235733

ایمیل: alikarami1347@yahoo.com

شرح وظایف(کلیک کنید)

جستجو