شماره: 31083
1399/08/05
بازدید دوره ای اعضای بورد"بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها" از دانشگاه علوم پزشکی ایلام
 بازدید دوره ای اعضای بورد"بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها" از دانشگاه علوم پزشکی ایلام

اعضای محترم بورد بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری های وزارت متبوع، آقایان دکتر حمیدرضا باصری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر محمدباقر قوامی استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان در روز های سه شنبه و چهارشنبه 29 و 30/07/99 از گروه بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها در دانشکده بهداشت دانشگاه بازدید نمودند.

اعضای بورد ضمن بررسی برنامه ها و مستندات در نشست های جداگانه با قائم مقام محترم معاون آموزشی ، رئیس و مسئولین محترم دانشکده و همچنین  اعضا و دانشجویان گروه به بررسی وضعیت آموزش و پژوهش گروه پرداختند و پس از آن ضمن بازدید از آزمایشگاه ها و امکانات گروه و دانشکده به بحث و تبادل نظر پرداختند و راهکارهای اصلاح و بهبود امور را ارایه نمودند.

 

 
حق انتشار محفوظ است ©