شماره: 38613
1401/03/23
جلسه معارفه مدير تحصيلات تكميلي
جلسه معارفه مدير تحصيلات تكميلي

در روز يكشنبه مورخ 1401/3/22 جلسه معارفه مدير تحصيلات تكميلي با حضور رئيس محترم دانشكده جناب آقاي دكتر امين ميرزايي، مدير محترم آموزشي دانشگاه سركار خانم دكتر ملوك جعفرپور،  معاون محترم آموزشي و پژوهشي دانشكده جناب آقاي دكتر محسن جليليان، مديران محترم گروه هاي آموزشي و كارشناس محترم آموزش در محل دفتر رياست دانشكده برگزار شد، در اين جلسه جناب آقاي دكتر رضا پاكزاد بعنوان مدير تحصيلات تكميلي دانشكده معرفي گرديد.

حق انتشار محفوظ است ©