فرم نظرسنجی گیرندگان خدمت و سازمان های ذینفع از دانش آموختگان مهندسی بهداشت حرفه ای

Loading
  • این پرسشنامه به منظور دریافت نظرات گیرندگان خدمت و سازمان های ذینفع از سطح دانش و توانمندی دانش آموختگان مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام، تدوین شده است. با عنایت به محرمانه بودن پاسخ ها امید است با بهره مندی از پاسخ های صادقانه شما در راستای ارتقاء سطح علمی دانش آموختگان گام موثری برداریم. از حسن مساعدت شما سپاسگزاریم.

  • توانمندی و مهارت دانش آموخته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ایلام را در موارد زیر چگونه ارزیابی می کنید: