طراحی سایت
اعضای شورای آموزش دانشکده

 

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

سمت

دکتر علی عمارلویی

بهداشت محیط

رئیس دانشکده

دکتر محمد صادق عابدزاده

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

معاون آموزشی دانشکده

دکتر جهانگیر عبدی

انگل شناسی پزشکی

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

دکتر حشمت اله نورمرادی

بهداشت محیط

مدیر گروه بهداشت محیط

دکتر علی اشرف عیوضی

حشره شناسی پزشکی

مدیر گروه بهداشت عمومی

دکتر محسن جلیلیان

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مسئول دفتر توسعه

دکتر جمیل صادقی فر

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

معاون فرهنگی- دانشجویی

خانم فریبا نظرپور

پرستاری

دبیر جلسه

مهندس مقداد کاظمی

بهداشت حرفه ای

مدیر گروه بهداشت حرفه ای

دکتر سجاد مظلومی

بهداشت محیط

مسئول دفتر توسعه آموزش

مهندس نعمت الله کرد

بهداشت حرفه ای

مسئول استاد مشاور

جستجو