اعضای شورای آموزش دانشکده

 

 

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی سمت
دکتر علی عمارلویی بهداشت محیط رئیس دانشکده
دکتر محمد صادق عابدزاده آموزش بهداشت و ارتقا سلامت معاون آموزشی دانشکده
دکتر جهانگیر عبدی
انگل شناسی پزشکی
مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی
دکتر حشمت اله نورمرادی
بهداشت محیط
مدیر گروه بهداشت محیط
دکتر علی اشرف عیوضی حشره شناسی پزشکی
مدیر گروه بهداشت عمومی
دکتر محسن جلیلیان
 آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 مسئول دفتر توسعه
دکتر جمیل صادقی فر
 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 معاون فرهنگی- دانشجویی
خانم فریبا نظرپور پرستاری دبیر جلسه
مهندس مقداد کاظمی
بهداشت حرفه ای مدیر گروه بهداشت حرفه ای
مهندس نعمت الله کرد
 بهداشت حرفه ای
 مسئول استاد مشاور

 

جستجو