بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از ساختمان در حال ساخت مدیریت دولتی شهر ایلام

بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام

بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از تونل در حال ساخت محور ایلام- صالح آباد

 بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ایلام( شماره یک)

بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از برج هنرهای اسلامی شهر ایلام

بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، از کارخانه آرد ستاره غرب( ایوان )

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

اسامی دانشجویان برتر رشته بهداشت حرفه ای نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

 بازدید علمی دانشجویان کارشناس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از شرکت توزیع نیروی برق

 بازدید علمی دانشجویان کارشناس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از کارخانه سیمان ایلام

بازدید علمی دانشجویان کارشناس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از ساختمان درحال ساخت بیمارستان 376 تختخوابی دانشگاه

 بازدید علمی دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای و ایمنی کار دانشکده بهداشت از شرکت سیمان ایلام

بازدید علمی دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از شرکت سیمان ایلام

 بازدید علمی دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از مرکز شماره یک فنی حرفه ای شهرستان ایلام

 بازدید علمی دانشجویان رشته بهداشت حرفه ای و ایمنی کار از شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای