X

 

1.       ارایه خدمات مشاوره و کارشناسی برای بازنگری و طراحی برنامه های درسی به گونه ای که با نیازهای جامعه و وظایف حرفه ای فراگیران تناسب داشته باشد

2.      ارتقای دانش، نگرش و مهارت های اساتید در زمینه تدریس، ارزشیابی و پژوهش

3.     سنجش و ارزیابی عملکرد اساتید دانشکده بهداشت در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی

4.     تحلیل آزمون های چند گزینه ای، تهیه گزارش و ارایه بازخورد به اساتید

5.     مشارکت در ارزشیابی برنامه ها و دوره های آموزشی و همایش های آموزشی پزوهشی، مدیریت فرآیندها و برنامه های ارزشیابی استاندارد سازی و اعتبار بخشی در گروه های آموزشی دانشکده بهداشت و ارایه خدمات مشاوره ای مربوطه

6.      ارایه خدمات مشاوره آموزشی به اساتید و سایر متقاضیان و ترغیب مشارکت آنها در زمینه اجرای پروژه های پژوهشی در آموزش علوم پزشکی

             7.      ارایه خدمات کارشناسی و کمک به فراهم شدن تسهیلات آموزشی، بهبود شاخص های عملکرد، ارتقا دانش و مهارت های چند گانه دانشجویان بخصوص دانشجویان ممتاز