•  جلسه دفاع از پایان‌نامه‌ی آقای علی اکبر یاسمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت تحت "عنوان طراحی و روانسنجی ابزار نظارت والدین بر فضای مجازی مورد استفاده نوجوانان ایوان" روز چهار شنبه مورخ  1401/06/16 ساعت 9 صبح در دانشکده‌ی بهداشت برگزار گردید.
  • جلسه دفاع از پروپوزال خانم فاطمه زینی وند مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط  تحت عنوان "بررسی کارایی جاذب تولیدی از مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر روی بستر کربن فعال کاه برنج در جذب آنتی بیوتیک آموکسی‌سیلین ازمحلول‌های آبی" در روز شنبه مورخ 01/05/1401 ساعت 10 الی 12 در محل سالن کنفرانس دپارتمان مهندسی بهداشت محیط با حضور اساتید داور، راهنما و مشاور برگزار گردید.
  • جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمدرضا کرمی قزلی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اپیدمیولوژی تحت عنوان " بررسی اپیدمیولوژی و بار بیماری ناشی از بیماری های جنسی قابل انتقالSTI  در کشورهای خاورمیانه طی سال های 1990تا 2019" در روز سه شنبه14/04/1401 برگزار شد.
  • جلسه دفاع از پایان نامه خانم رویا فرخی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اپیدمیولوژی تحت عنوان " شیوع بیش فعالی و کم توجهی (ADHD)در سالمندان شهرستان بابل سال 99 و طبقه بندی سالمندان به حسب ADHD و اختلالات همراه با استفاده ار آنالیر پنهان " در روز چهار شنبه15/04/1401 برگزار شد
  • جلسه دفاع از پایان نامه آقای عباس ناصری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اپیدمیولوژی تحت عنوان " بررسی ارتباط بین اختلال شخصیت در والدین با اختلالات شایع روانپزشکی در کودکان و نوجوانان شهر ایلام در سال 1398-1397" در روز چهار شنبه15/04/1401 برگزار شد
  •  به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان‌نامه‌ی خانم بهاره عبدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت تحت عنوان" ارزشیابی مداخله اجتماع محور بر مصرف خود سرانه دارو در بزرگسالان روستای دودان شهرستان پاوه" روز سه‌شنبه مورخ  1401/06/29 ساعت ۱۰ صبح در دانشکده‌ی بهداشت برگزار خواهد شد.