X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 16 تیر 1400
 بازدید علمی دانشجویان ترم هشت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از فیلد لیشمانیوز شهرستان مهران

  بازدید علمی دانشجویان ترم هشت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از فیلد لیشمانیوز شهرستان مهران

امتیاز: Article Rating

در راستای اجرای برنامه کار آموزی در عرصه  در تاریخ 1400/04/13بازدید علمی دانشجویان ترم هشت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از فیلد لیشمانیوز شهرستان مهران به عمل آمد.

در این بازدید ضمن حضور در مرکز درمان سالک شهرستان و آموزش روش های درمان بیماری سالک اقدام به تله گذاری جهت صید مخازن و ناقلین بیماری در اطراف شهر مهران گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  •  بازدید علمی دانشجویان ترم هشت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از فیلد لیشمانیوز شهرستان مهران
  •  بازدید علمی دانشجویان ترم هشت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از فیلد لیشمانیوز شهرستان مهران
  •  بازدید علمی دانشجویان ترم هشت رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری از فیلد لیشمانیوز شهرستان مهران
ثبت امتیاز