X

ساختار و اهداف

واحدها دفتر توسعه آموزش ساختار و اهداف

ساختار (EDO)
دفاتر توسعه آموزش تحت نظر روسای دانشکده ها و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه در هر دانشکده تشکیل می شود و اعضای آن عبارتند از:
- معاون آموزشی دانشکده
- معاون پژوهشی دانشکده
- مسئول EDO
اهداف تشکیل (EDO)
هدف کلی : ارتقای کیفیت آموزش در دانشکده
اهداف اختصاصی :
- تقويت مشاركت‌هاي علمي اعضاء هيئت علمي در مسائل آموزشي
- تعیین نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی در زمینه وظایف معلمی آنها
- بهبود وضعیت ارزشیابی برنامه های اعضای هیئت علمی و دانشجویان
- هدایت اعضای هیئت علمی به سوی انجام پژوهش در زمینه های آموزشی
 
محورهای کلی وظایف EDO
هدایت و حمایت علمی و فنی در زمینه های:
 
الف -  برنامه های آموزشی:
- تقویت نیاز سنجی اعضای هیئت علمی و جذب نظرات آنها
- همکاری در تدوین Course Plan
- نظارت بر تدوین Lesson Plan
ب -   ارزشیابی :
- ارزشیابی درونی گروه ها و بررسی وضع موجود
- ارزشیابی اعضای هیئت علمی
- ارزشیابی برنامه و ارائه باز خورد
رسانی در مورد منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیئت علمی 
ج  -    پژوهش در آموزش:
- مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه آموزش

.- مشارکت در تعیین عناوین پژوهش در آموزش


 (EDO)
هدف کلی:
ارتقای کیفیت آموزش در دانشکده
اهداف اختصاصی:  بهبود وضعیت ارزشیابی برنامه های اعضای هیئت علمی
هدایت اعضای هیئت علمی به سوی انجام پژوهش در زمینه های آموزشی
توانمند سازي كادر علمي دانشكده در زمينه مباحث تخصصي آنان
بهبود وضعيت برنامه ريزي آموزشي كادر آموزشي دانشكده
بهبود كيفيت تدريس دروس تئوري،عملي وكارآموزي كادر علمي دانشكده 
ارتقاء علمي مديران گروههاي آموزشي دانشكده