X

معرفی


تحول در نظام سلامت بدون شک یکی از بزرگترین و اثرگذارترین اقداماتی است که در هر کشوری می تواند ضامن رشد و توسعه پایدار در آن جامعه گردد، تا آنجا که آثار این تحول در شئونات زندگی مردم نمایان شده و موجبات رضایتمندی جامعه را فراهم خواهد نمود.

با توجه به شرایط کنونی کشور در زمینه بار بیماریها، تغییرات هرم جمعیتی، مسائل اجتماعی و فرهنگی و ...، ضرورت تحول در آموزش علوم پزشکی بیش از پیش محسوس بوده و در همین راستا بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی تدوین و نقشه راه روشنی را پیش روی نهادهی مرتبط قرار داده است.

این برنامه در قالب 11 بسته تحولی و یک برنامه پایش تدوین گردیده است که در مجموع 46 محور مختلف را برای طراحی، پیاده سازی و رصد برنامه تحول در آموزش علوم پزشکی در بر می گیرد.

دانشکده بهداشت به منظور استقرار و اجرایی شدن بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی، اقدام به تشکیل سه کارگروه زیر نموده است:

1- کارگروه گسترش محیطی آموزش سلامت

2- کارگروه تلاش در جهت گفتمان تحول و نوآوری در آموزش

3- کارگروه استفاده از خیرین آموزش و سلامت