X

اعضای کمیته تدوین برنامه های راهبردی دانشکده بهداشت

کمیته ها کمیته تدوین برنامه های راهبردی دانشکده بهداشت اعضای کمیته تدوین برنامه های راهبردی دانشکده بهداشت

کمیته راهبردی دانشکده بهداشت به منظور تدوین برنامه های استراتژیک و بلند مدت و همچنین نظارت بر حسن اجرای برنامه های عملیاتی دانشکده تشکیل شده است.

اعضای کمیته راهبردی به شرح زیر می باشد: